Kundvagnen


 
Den delade staden
Att segregation är ett samhällsproblem är en självklarhet för de flesta. Vilka processer är det som ligger bakom segregationen?  >>>
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Jämställdhetens pris
Vi svenskar har rykte om oss att vara världens mest jämställda folk. Men hur står det egentligen till i jämställdhetens Sverige? Vad är det som händer när jämställdheten ska förverkligas? >>>

Välkommen till Boréas bokbutik!

 

Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup & Anders Neergaard [red] – Nation i ombildning 222,00 kr
Nation i ombildningSverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik.
Köp
Staffan Laestadius – Klimatet och omställningen 222,00 kr
Klimatet och omställningenFöreställningen om den eviga tillväxten, synen på statens roll och på vad som är vänster och höger i ­politiken likaså. Konkreta förslag på åtgärder i en omställning som på allvar vill förändra den negativa utvecklingen behövs. De åtgärder som föreslås i den här boken är bara början.
 
Köp
Anders Ivarsson Westerberg, Ylva Waldemarson & Kjell Östberg – Det långa 1990-talet 250,00 kr
Det långa 1990-talet -- när Sverige förändrades
Åren kring 1990 var en dramatisk tid i Sveriges historia. Sverige gick med i EU samtidigt som landet drogs in i en ekonomisk kris med ränta på 500 procent. Arbetslösheten steg och dramatiska nedskärningar i välfärdssystemet genomfördes. Välfärdsstaten avreglerades. Var syftet att skapa ett systemskifte eller en nödvändig modernisering av den svenska modellen?
Köp
Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ann-Sofie Holm, Ulf Lundström – Gymnasiet som marknad 208,00 kr
Gymnasiet som marknadBesluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan idag är en del av en marknad. Hur påverkas arbetet i skolan av den nya marknadsanpassningen?
Köp
Staffan Laestadius – Klimatet och välfärden 208,00 kr
Klimatet och välfärdenKlimatet och välfärdenVår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr sättet att organisera både arbete och produktion. I Klimatet och välfärden föreslås en ny svensk modell för industriell om­vandling som leder mot ett fossilfritt svenskt samhälle samtidigt som ­arbetslösheten ­reduceras.
 
Köp
Sten-Åke Stenberg – Född 1953. Folkhemsbarn i forskarfokus 201,00 kr
Född 1953I det omdebatterade Metropolitprojektet har forskare i drygt 20 år följt mer än 15 000 barn som var födda 1953. Forskningsfrågorna handlade om samhällets sociala skiktning, orsaker till brottslighet, uppväxtfamiljens betydelse för skolresultat och mycket annat. Kort sagt ”Varför klarar sig vissa bättre än andra?”
Köp
Kerstin Holmlund – Fattigdom, arbete och fostran 229,00 kr
Fattigdom, arbete och fostranGenom att granska enskilda familjers — fattigvårdens regelverk, organisation och tillämpning — visar Kerstin Holmlund hur ­moral och skuld varit en del av samhällets inställning till de fattiga. De ansågs i stor utsträckning själva bära ansvaret för sina levnadsförhållanden.
Köp
Agneta Hugemark & Christine Roman – Kamper i handikapprörelsen 167,00 kr
Kamper i handikapprörelsenDen här boken handlar om identitet och rättvisekrav i handikapprörelsen. Men att enas om en ­kollektiv identitet aktualiserar också andra in­tressen och maktordningar än de som har med ­kroppars funktionalitet att göra.
Köp
Björn Horgby – Kampen om facket 264,00 kr
Kampen om facketSedan 1970-talet har det socialdemokratiska partiet försvagats. En viktig stridsfråga har varit genusordningen; männen har dominerat facket, medan kvinnor fått allt större inflytande i partiet. Samtidigt har den fackliga identiteten och demokratin försvagats. Var dessa maktstrider början på slutet för socialdemokratins politiska maktställning?
Köp
Magnus Hagevi – Den svenska väljaren 229,00 kr
Den svenska väljarenAllmänna val är demokratins livsluft. När väljarna lämnar sina röstsedlar tillmäts de alla samma värde. Men ­vägen till valurnan är kantad av olika förhållanden. Dessa livserfarenheter har betydelse för våra tankar och känslor om politik när vi röstar.
 
Köp
Sofie Cedstrand – Från idé till politisk verklighet 222,00 kr
Från idé till politisk verklighetHur kommer det sig att Sverige och Danmark valt så olika spår i föräldrapolitiken? Vad krävs det för att implementera idéer och genomföra förändring i politiken?
Köp
Tapio Salonen – Hela staden. Social hållbarhet eller desintegration? 222,00 kr
Hela staden. Social hållbarhet eller desintegration?Bostads­omflyttning och segregation har medfört genomgripande samhällsförändringar. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden analyserar denna bok Hela staden.
 
 
Köp
Kerstin Jacobsson – Känslan för det allmänna 222,00 kr
Känslan för det allmänna
Samhället beskrivs ofta som ett slags kontrakt — som ömsesidiga förpliktelser mellan medborgare och stat. Men hur ser detta samhällskontrakt ut från medborgarens horisont? 
Köp
Oskar Engdahl – Bortom girigheten 187,00 kr
Bortom girighetenVad är det som får mäklare, bankchefer, rådgivare och andra professionella aktörer i bank- och finansbranschen att begå brott?
Köp
Anders Ivarsson Westerberg – Makthavare i ministerns skugga 194,00 kr
Makthavare i ministerns skuggaStatssekreterare har dubbla roller i Regeringskansliet; de är både administrativt ansvariga och politiska rådgivare. I vilken utsträckning kan de påverka ­de politiska besluten?
Köp
Jonas Olofsson – Krisen i skolan 194,00 kr
Krisen i skolanI Sverige utvecklades skolan i en ambition att skapa likvärdighet. Dagens skolor är inte längre likvärdiga och utbildning leder inte lika självklart till arbete. Hur blev det så?
Köp
Camilla Sandström, Sissel Hovik & Eva Falleth (red) – Omstridd natur 222,00 kr
Omstridd naturNaturförvaltning är ett område som vanligtvis styrts av staten. Är det möjligt att förena kraven på naturskydd och nyttjande? Kan nationella demokratiska behov förenas med lokala rättigheter och brukarmedverkan?
Köp
Beatriz Lindqvist & Mats Lindqvist – När kunden är kung 201,00 kr
När kunden är kungNär kunden är kung handlar om den nya tidsanda och de nya livsvillkor som frambringats av globalisering och nyliberalism. Sociala relationer formas allt mer enligt konsumismens principer, med säljare och köpare. Allt kan förses med ett pris — även människors kroppar.
Köp
Hans E Andersson – Överstatlig flyktingpolitik 194,00 kr
Överstatlig flyktingpolitikNär Sverige blev medlem i EU motsatte sig landet att asylpolitiska beslut skulle fattas med kvalificerad majoritet för att några år senare förespråka det. Varför ändrades inställningen till internationellt samarbete i flyktingpolitiska frågor?
Köp
Karin Edvardsson & Sven Ove Hansson – Vägar till ett effektivt miljöarbete 187,00 kr

Vägar till ett effektivt miljöarbetePå senare år har miljöforskare, främst inom samhällsvetenskapen, ägnat allt mer uppmärksamhet åt frågan om hur vi kan åstadkomma ett effektivt miljöarbete. Men det räcker inte att konstatera miljöproblemen; vi måste också veta hur vi bäst kan göra något åt dem.

Köp
Maria Zackariasson – Viljan att förändra världen 201,00 kr
Viljan att förändra världenUngdomar beskrivs ofta som politiskt oengagerade och passiva. Men samtidigt finns det ungdomar som hyser ett brinnande intresse för politik. De demonstrerar mot krig och rasism, deltar i gatupartyn för att ta tillbaka staden eller river ner reklamaffischer med sexistiska bilder.
Köp
Vicki Johansson – Tillsyn och effektivitet 194,00 kr
Tillsyn och effektivitetEn demokratis legitimitet är beroende av att medborgarna uppfattar att politiska beslut också blir genomförda. Tillsyn är ett styrmedel som staten använder för att främja, övervaka och kontrollera genomförandet av offentlig politik. Men är tillsyn ett effektivt styrmedel?
Köp
Ann-Marie Ekengren – Olof Palme och utrikespolitiken 201,00 kr
Olof Palme och utrikespolitikenVilken betydelse har idéer och enskilda individer för de beslut som fattas? Genom att studera Olof Palmes idéer beträffande Europapolitiken och stödet till befrielserörelser i Tredje världen, analyseras på vilket sätt idéer har betydelse för staters utrikespolitik.
Köp
Kristina Boréus – Diskriminering med ord 194,00 kr
Diskriminering med ordDiskriminering är ett ord vi ofta hör, i politisk retorik och i medier. Men hur kan man skilja på vad som är diskriminering och vad som inte är det? En speciell form av diskriminering är den som sker i skrift och tal och med språkets hjälp.
Köp
Ulf Bjereld, Marie Demker, Jan Ekecrantz & Ann-Marie Ekegren (red) – Det hyperindividualiserade samhället? 208,00 kr
Det hyperindividualiserade samhälletVilka politiska och kulturella konsekvenser medför globaliseringen? Vilken betydelse har individualiseringens och destabiliseringens för makt, demokrati och medborgarskap?
Köp
Klas Åmark – Hundra år av välfärdspolitik 222,00 kr
100 år av välfärdspolitikI Hundra år av välfärdspolitik följs historien om hur det gick till när den norska och svenska välfärdsstaten byggdes upp. En unik, jämförande analys som saknar motstycke i tidigare forskning.
Köp
Stefan Svallfors – Klassamhällets kollektiva medvetande 201,00 kr
Klassamhällets kollektiva medvetandeVad anser man i olika klasser om fördelning och rättvisa? Skiljer sig svenska klassmönster från dem man finner i andra länder? Varför finns det egentligen klasskillnader i åsikter?
Köp
Geir A Øygarden (red) – Vår tids ekonomism 201,00 kr
Vår tids ekonomismHur exakt är den moderna nationalekonomin? Vad händer när man tömmer komplexa ekonomiska modeller på sociala sammanhang?
Köp
Daniel Naurin – Den demokratiske lobbyisten 167,00 kr

Den demokratiske lobbyistenLobbying har blivit en allt viktigare del av politiken. Det är ett bekymmer eftersom lobbying är dyrt och medborgarrätt inte ska handla om pengar.

Köp
Anders Lindbom (red) – Den nya bostadspolitiken 222,00 kr
Den nya bostadspolitikenDet råder bostadsbrist i tillväxtorterna samtidigt som en påtaglig etnisk boendesegregation skapar stora sociala problem. Har politiken abdikerat från bostadsmarknaden? Vilka är den förändrade politikens effekter?
Köp
Stefan Svallfors – Sidospår. Essäer om klass och politik 136,00 kr
SidospårEssäer om klass och politik, om klassamhällets förändring, politikens möjligheter och välfärdsstatens kris. Här samsas i elva essäer Karl Marx med Bruce Springsteen, Ken Loach med Margaret Thatcher, Göran Persson med Pierre Bourdieu och Anthony Giddens.
Köp
Bengt Starrin & Ronny Svensson (red) – Sverige efter välfärdskrisen 187,00 kr
Sverige efter välfärdskrisenSedan 1990-talet har arbetslösheten i Sverige nått nivåer som tidigare varit otänkbara. "Marknaden" har i allt större utsträckning tillåtits styra den politiska dagordningen. Finns det alternativa vägar för att skapa ett solidariskt samhälle där arbetslösheten sjunker och tryggheten ökar?
Köp
Kerstin Jacobsson – Så gott som demokrati 222,00 kr
Så gott som demokratiOm demokratifrågan i EU-debatten. Demokratin är en av de viktigaste frågorna i debatten om Sveriges relationer till den Europeiska unionen. Hur förs denna demokratidebatt och vilka utmaningar och konflikter återspeglar den?
Köp
Verner Denvall m.fl. – Välfärdens operatörer 0,00 kr
Välfärdens operatörerUnder 1970- och 80-talen fanns en särskilt stor tilltro till att man kunde planera bort problem med fattigdom och segregation i förorterna och i stället skapa gemenskap och jämlikhet mellan människor. Denna bok berättar om varför det inte lyckades.
Köp
Stefan Svallfors – Välfärdsstatens moraliska ekonomi 201,00 kr
Välfärdsstatens moraliska ekonomiHur ska välfärden ska betalas? Vem är bäst lämpad att sköta service? I denna bok undersöks attityder till välfärdsstaten. Debatten kring välfärdsfrågor - så som den förs i massmedier, i de politiska partierna och intresseorganisationerna - analyseras.
Köp
Carl-Gösta Hansson – Fackliga karriärer 208,00 kr
Fackliga karriärerVilka individuella drivkrafter finns bakom fackligt avancemang? Hur sker rekryteringsprocesser inom organisationerna? Vilken social bakgrund har de fackliga ledarna?
Köp