Kundvagnen


 
Den delade staden
Att segregation är ett samhällsproblem är en självklarhet för de flesta. Vilka processer är det som ligger bakom segregationen?  >>>
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Jämställdhetens pris
Vi svenskar har rykte om oss att vara världens mest jämställda folk. Men hur står det egentligen till i jämställdhetens Sverige? Vad är det som händer när jämställdheten ska förverkligas? >>>

Välkommen till Boréas bokbutik!

 

Aleksandra Ålund m.fl. – Utbildning, arbete, medborgarskap 229,00 kr
 
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?
Köp
Maren Bak & Kerstin von Brömssen – Barndom och migration 222,00 kr
Barndom och migrationI Norden lever de flesta barn sina liv som barn gör mest, i en vardag som rymmer lek, skola och familjeliv. Men det finns ­erfarenheter som påtagligt påverkar tillvaron för vissa barn. Migration är en sådan erfarenhet.
Köp
Lena Magnusson Turner – Den delade staden 201,00 kr
Den delade stadenVarför blir segregation ett samhällsproblem? Vilka processer är det som ligger bakom segregationen? Vilka konsekvenser får den?
Köp
Erik Olsson m.fl. – Transnationella rum 229,00 kr
Transnationella rumMigranters kontakter med sina tidigare hemländer ger upphov till sociala, politiska, ekonomiska, kulturella aktiviteter som överskrider nationsgränser. Nya perspektiv på internationell migration.
Köp
Aleksandra Ålund m.fl. – Utbildning, arbete, medborgarskap 0,00 kr
Utbildning, arbete, medborgarskapTillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?
Köp
Diana Mulinari & Nora Räthzel (red) – Bortom etnicitet 201,00 kr
Bortom etnicitetVilka sociala processer fångas av begreppet etnicitet? Hur kan man förstå sambanden mellan migration, etnisk identitet och exkludering?
Köp
Magnus Dahlstedt – Reserverad demokrati 222,00 kr

Reserverad demokratiSvensk demokrati ger, enligt lag, samtliga medborgare samma rätt att medverka i hur landet styrs. Men hur fungerar egentligen svensk demokrati i praktiken? Omfattar den alla eller är den förbehållen vissa?

Köp
Kristina Gustafsson – Muslimsk skola, svenska villkor 201,00 kr
Muslimsk skola, svenska villkorNär en grupp föräldrar vill starta en muslimsk friskola inleds en långvarig politisk konflikt. Genom sina krav på en muslimsk konfessionell utbildning utmanar dessa föräldrar grundläggande föreställningar om Sverige och det svenska.
Köp
Diana Mulinari & Anders Neergaard – Den nya svenska arbetarklassen 215,00 kr
Den nya svenska arbetarklassenDenna bok är en studie av nätverket FAI — Fackligt Aktiva Invandrare — och erfarenheter av kamp inom facket. Vilken bild har LO av invandrare och invandrararbetare? Hur kan man jobba fackligt om man inte betraktas som ”en riktig arbetare”?
Köp
Eva Norström – I väntan på asyl 215,00 kr
I väntan på asylKritik mot den svenska asylpolitiken återkommer allt oftare i den politiska debatten. Vem har ansvaret för att lagtolkningen överensstämmer med riksdagens intentioner?
Köp
Isabell Schierenbeck – Bakom välfärdsstatens dörrar 208,00 kr
Bakom välfärdsstatens dörrarDen svenska integrationspolitiken kan på många sätt betraktas som ett misslyckande. Beror det på hur enskilda  handläggare väljer att använda sitt handlingsutrymme och sättet att utföra sitt uppdrag?
Köp
Viveka Enander – Mitt namn är Iran 0,00 kr
Mitt namn är IranÅtta starka kvinnor, med det enda gemensamma att de har sina rötter i Iran, framträder i denna bok. Politik, religion, sexualitet samt exilens villkor vävs samman i intervjuer som speglar gripande människoöden.
Köp
Lena Magnusson (red) – Den delade staden 201,00 kr
Den delade stadenVarför är bostadssegregation ett samhällsproblem? Vilka processer är det som ligger bakom segregationen? Vilka konsekvenser får den?
Köp
Pia Nyman-Kurkiala – Att flytta bort och hem igen 201,00 kr
Att flytta bort och hem igenHur påverkar sociala nätverk kedjemigration?  Denna bok visar att migration är en kollektiv handling. För att förstå flyttningsprocesser måste man röra sig på den nivå där relationerna mellan människor framträder: de sociala nätverkens nivå.
Köp