Kundvagnen


 
Bortom girigheten
Vilka överväganden får mäklare, bankchefer och finansiella rådgivare att missbruka sin position och lägga beslag på andra människors pengar? Social status har visat sig vara en viktig driv­kraft, liksom rädslan för att berätta om skulder och misslyckade affärer som kan sätta betydelsefulla livsprojekt på spel.  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
I väntan på asyl
Kritik mot den svenska asylpolitiken återkommer allt oftare i den politiska debatten. Vem har ansvaret för att lagtolkningen överensstämmer med riksdagens intentioner?  >>>
Jämställdhetens pris
Vi svenskar har rykte om oss att vara världens mest jämställda folk. Men hur står det egentligen till i jämställdhetens Sverige? Vad är det som händer när jämställdheten ska förverkligas? >>>
100 år av välfärdspolitik
Klas Åmark har gjort en unik analys av välfärdsstatens framväxt som saknar motstycke i tidigare forskning.  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Familjen i den svenska modellen
Familjepolitikens framväxt är en historia om intressekonflikter. Vilka aktörer och institutioner var det som bestämde den svenska familjepolitikens inriktning? Läs mer!
Kerstin Jacobsson - Så gott som demokrati
Pris: 222,00 kr (209,43 kr)
Artikelnr: 122, isbn 978-91-972690-8-7
 Köp

Så gott som demokratiSå gott som demokrati.
Om demokratifrågan i EU-debatten

Kerstin Jacobsson
isbn 978-91-972690-8-7, 360 sidor

Demokratin är en av de viktigaste frågorna i debatten om Sveriges relationer till den Europeiska unionen. Hur förs denna demokratidebatt och vilka utmaningar och konflikter återspeglar den? Hur resonerar man egentligen om demokratin på högsta politiska nivå? Kan några förändringar i svensk demokratisyn utläsas?

I boken Så gott som demokrati analyseras hur demokratifrågan formulerades och behandlades i den svenska EU-debatten under de politiskt avgörande åren 1988-1994.
Boken visar att en förskjutning i demokratidebatten skett, där effektivititet, handlingskraft och sakpolitik blivit allt mer centrala begrepp. Har en omtolkning av demokratins innebörd skett, utan att det formulerats i klartext eller att konsekvenserna har uppmärksammats?

Boken är en analys av elitdebatten om EU och demokratin samt de förändrade villkoren för politik och demokrati i ett integrerat Europa.

* * *

"Detta är en av de mest intressanta politiska böckerna i år." (Björn Elmbrant, P1, 97.12.23)

"...demokratibegreppet håller på att förändras från att gälla procedurfrågor och folkligt deltagande till att allt mer handla om handlingskraft och effektivitet. Grovt uttryckt bevisar "demokratin" sin duglighet om den förmår genomföra beslut som stämmer med elitens ideologi: EMU-anslutning, marknadsanpassning och nedskärningar." (Olle Svenning, Aftonbladet 97.12.13 och 97.12.17)

"Hon visar hur argumenteringen [kring medborgarinflytandet] blev mer och mer praktisk-politisk, hur rätten att bestämma sköts i bakgrunden till förmån för förmågan att bestämma resultaten." (Ingrid Carlberg, Dagens Nyheter 97.12.23)

"I dagens politiska debatt har demokrati närmast ett sakralt värde, det är en självklarhet som inte får ifrågasättas. Alla som gör anspråk på att vara seriösa debattörer måste "lösa" demokratifrågan, det vill säga få sin ståndpunkt att framstå som förenlig med demokratiska värden. Samtidigt visar Jacobssons studie att begrepp som demokrati och politik har börjat laddas med nya innebörder utan att man verkar inse konsekvenserna av det." (Rolf Lidskog, Nerikes Allehanda 98.01.15)

"skarpsinnigt /.../ övertygande " (Torbjörn Tännsjö, LO-tidningen 98.01.23)

"Omtolkningen av de olika demokrati- och suveränitetsbegreppen som faktiskt gjortdes i EU-debatten, speglar här en samhällsförändring. /.../ ...denna genomgång av den begreppsliga förändringen gör också de faktiska förändringarna i demokratins villkor oerhört tydliga. /.../ ... ringar också in grundproblemet, att demokratins former och demokratins funktioner håller på att skiljas åt, mer klargörande än vad mer provokativa - eller anklagande - debatter mellan ja- och nejanhängare lyckats göra." (Anne-Marie Lindgren, Tiden 1/98)

"Kerstin Jacobsson /../ visade att själva innebörden i ordet demokrati har omtolkats utan att detta har formulerats i klartext i den politiska debatten." (Torbjörn Freij, Dagen 98.03.06)

"Kerstin Jacobsson har skrivit en oerhört viktig bok. Genom skarpsinniga analyser visar hon hur eliten manipulerar begreppet demokrati." (Per Eli Sandén, Proletären 98:20)

"... en vass analys av demokratidiskussionen i vår EU-debatt." (Martin Kylhammar, Svenska Dagbladet 98.07.25)

"...Kerstin Jacobsson viser hvorledes de demokratikriterier der anvendes i forhold till EU er anderledes end de kriterier, der anvendes i forhold till nationalstater /.../ Effektivitetskriterier og muligheden for at nå praktiske politiske mål er vigtigere kriterier i den EU-relaterede demokratidebat, end de institutionaliserede demokratiske procedurer." (Dansk Sociologi nr 1/årgang 9, 1998)

"Kerstin Jacobsson visar /.../ att vi sedan i början på nittiotalet befinner oss i ett skede av radikal omdefinering av demokratibegreppet. Effektivitet och handlingskraft görs synonymt med demokrati medan det folkliga inflytandet över de politiska besluten allt mer tonas ned som det grundläggande i demokratin." (Tommy Jansson, Vänsterpress nr 10 1998)

"En ruskig historia - namnlös men lysande" (Karl-Erik Lagerlöf, Miljömagasinet 98.01.16)

"...erbjuder både nya insikter och igenkännandets glädje, samtidigt som den väcker tankar kring ett ständigt aktuellt ämne." (Malin Wreder, Häften för kritiska studier nr 4, 1998)

"Det finns /.../ en grundläggande skillnad i synen på demokratin, åtminstone om demokratins räckvidd. Motsättningen är inte entydigt vänster-höger; den ställer också politik mot teknokrati. En riktning, och den söker folkliga allianser, förordar deltagardemokrati och betraktar också demokratin som en procedurfråga, ett sätt att fatta beslut. En annan rikting inriktar sig mer på demokratins effektivitet: Hur ska goda beslut fattas? Tveklöst är det den sistnämnda riktningen som dominerar, främst inom teknokratin, den europeiska, den borgerliga och den socialdemokratiska. Denna demokratisyn, lysande presenterad i /..../ Kerstin Jacobssons Så gott som demokrati, vill snäva in den politiska och medborgerliga arenan. (Olle Svenning, Aftonbladet 2000.02.15)

_______
Lästips:

"Demokrati - Folkligt inflytande eller effektivitet? (Kerstin Jacobsson, Socialpolitik nr 1,1998)

"Demokratin under uppluckring" (Dalademokraten 98.02.27)

"Paradoxernas Europa" (Kerstin Jacobsson, SvD 98.07.25)