Kundvagnen


 
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Klimatet och välfärden
Vår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr sättet att organisera både arbete och produktion. I Klimatet och välfärden föreslås en ny svensk modell för industriell om­vandling som leder mot ett fossilfritt svenskt samhälle samtidigt som arbetslösheten ­reduceras.  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Stefan Svallfors - Välfärdsstatens moraliska ekonomi
Pris: 201,00 kr (189,62 kr)
Artikelnr: 108, isbn 978-91-972690-3-2
 Köp

Välfärdsstatens moraliska ekonomiVälfärdsstatens moraliska ekonomi

Stefan Svallfors
isbn 978-91-972690-3-2, 265 sidor

Den svenska välfärdsstaten är i fokus för en omfattande och kritisk debatt. I Välfärdsstatens moraliska ekonomi analyserar Stefan Svallfors hur den allmänna opinionen kring välfärdspolitiken ser ut och hur den har förändrats under de senaste decennierna. Här presenteras allmänhetens åsikter kring välfärdspolitiken: Vem anser man bäst lämpad att sköta service? Hur mycket skattepengar vill man satsa på olika områden? Hur anser man att välfärden ska betalas? Misstänker man att bidrag och tjänster missbrukas?

I boken analyseras också den politiska debatten kring dessa frågor, som den förs i massmedierna och bland de politiska partierna och intresseorganisationerna.

Författarens slutsatser är att allmänhetens stöd för den svenska välfärdspolitiken är starkt och stabilt över tid, samtidigt som det märks en tydlig vindkantring åt höger i massmediedebatten och hos de politiska partierna. I boken diskuteras dessa och andra resultat i anslutning till sociologiska teorier om risker i det moderna samhället, om klassamhällets förändring och om välfärdsstatens förankring. Den är därför av stort intresse inte bara för samhällsvetenskapliga forskare, utan för alla som vill förstå politisk förändring och det svenska välfärdssamhällets framtid.

Stefan Svallfors är professor i sociologi vid Umeå universitet. Bland hans övriga publikationer finns bland annat den mycket uppmärksammade avhandlingen Vem älskar välfärdsstaten? (1989), In the Eye of the Beholder - Opinions on Welfare and Justice in Comparative Perspective (1995) och Sidospår. Essäer om klass och politik (2000).

* * *

"Detta är dynamit." (Göran Greider, Dagens Nyheter 96.11.18)

"Vad Stefan Svallfors visar i Välfärdsstatens moraliska ekonomi är att en värderingsmässig avgrund har öppnat sig mellan eliter och folk. På randen till den avgrunden går demokratin en allt vingligare balansgång. Nedskärningarna och åtstramningarna fortsätter. Systemskiftet i kommunerna fortsätter. Samhällseliterna sluter mangrant upp kring den sociala nedrusningens politik. Men allt detta sker i antidemokratisk anda - den förda politiken och den allmänna opinionen går år motsatt håll." (Tor Wennerberg, Aftonbladet 96.11.12)

"Han fiskar upp sociologin ur det teoretiska bakvatten den befunnit sig i på 90-talet och ställer nya spännande frågor. /.../ Till en samhällsdebatt som tycks ha fastnat i en surmulen diktomi om traditionalister och förnyare sätter Svallfors en sprakande sticka och så flammar hela bålet upp." (Kerstin Vinterhed, Västerbottens-Kuriren 96.10.29)

"Att utnämna ett vetenskapligt verk, som är skrivet av en sociologidocent vid Umeå universitet och vilket i hög grad består av statistiska tabeller, till en av decenniets mest spännande politiska skrifter kanske låter underligt. Icke desto mindre är Stefan Svallfors nyutkomna bok Välfärdsstatens moraliska ekonomi ett lysande exempel på hur välfärdspolitisk forskning och vetenskaplig analys kan skildras på ett både spännande och angeläget sätt. Boken får både vetenskaplig och politisk tyngd genom att det inte är en persons enskilda tyckande som står i fokus. Istället mäts och analyseras här de faktiska åsikterna och värderingarna hos den svenska väljarkåren. Författaren jämför och analyserar även förhållandet mellan den folkliga opinionen å ena sidan och den välfärdspolitiska utvecklingen hos de politiska partierna och de tongivande fackliga organisationerna å den andra." (Lena Sandelin)

"Folket är långt borta. Alla är rädda" (Tomas Lappalainen, Aftonbladet 96.07)

"Arbetarklassen har blivit osynlig" (Göran Greider, Dagens Nyheter 96.10.21)

"Socialdemokraterna otrogna mot sina väljare" (Göran Greider, Lärarnas Tidning 20/96)

"Vittringen av blod" (Tomas Lappalainen, LO-tidningen nr 29, 1996)

"I otakt med välfärden" (Maria Oskarson, LO-tidningen nr 35, 1996)

"Politikerna och välfärden företeelser på utdöende" (David Björklund, Skövde Nyheter 96.11.25)

"Sveriges politiska elit fjärmar sig från folket" (Mats Rosin, Västerbottens Folkblad 96.12.02)

"Vad får välfärden kosta?" (Leif Petersen, Correspondenten 96.12.07)

"Stödet för en välfärdspolitik växer" (Emma Bayne, Västerbottens-Kuriren 96.12.10)

"Starkt stöd för välfärden" (JL, Transportarbetaren nr 1,1997)

"Politikernas värderingar har förskjutits åt höger" (Lotta Tillström, Broderskap nr 5, 1997)

"Svenskarna tvivlar på vårdens förmåga" (Anna-Lena Wik-Thorsell, Svenska Dagbladet 97.01.11)

"Större gap mellan eliten och folket" (Anna-Maria Hagerfors, Dagens Nyheter 97.02.06)

"Elitens värderingar är inte massans..." (Kicki Mäler, Tiden nr 4-5/97)

"Anmäldelser: Om Välfärdsstatens moraliska ekonomi" (Jørgen Goul Andersen, Dansk Sociologi nr 3/8, okt 1997)

"De sega klasstrukturerna" (Stefan Svallfors, Tiden nr 8/97)

"Klassamhälle och välfärdsstat" (Västerbottens-Kuriren 98.01.30)

"Elitens blinda fläck" (Tomas Lappalainen, Socialpolitik nr 1 1998)

"Folket vill ha välfärd, men 'elitens' värderingar har gått åt höger" (Kicki Mäler, Aktuellt i Politiken 97.06.30)

"Fler vill betala mer i skatt" (Kaa Eneberg, Dagens Nyheter 98.07.28)

"Sanningen om skatterevolten" (Rolf Alsing, Aftonbladet 98.07.29)

"Många vill betala mer skatt" (Kristina Sahlén, Västerbottens-Kuriren 98.07.29)

"Vad får vi för pengarna" (Svenska Dagbladet 98.07.29)

"Skatterevolten kan bli mycket starkare" (Dagens Industri 98.07.30)

"Rumpan bak, trots svammel" (Svenska Dagbladet 98.07.30)

"Svallfors ger svallvåg" (Västerbottens-Kuriren 98.07.30)

"Hamilton kritiserar forskare" (Dagens Nyheter 98.07.29)

"Skatterevolt långt borta. Viljan att satsa på välfärden har ökat" (Martin Klepke, LO-tidningen nr 26, 98.09.11)

"Elitens skatterevolt saknar folkligt stöd" (Margareta Norlin, Arbetet Nyheterna 98.09.13)

"Globaliseingen och dagistaxorna. Bengt Westerberg varnar för konsekvenserna av sänkta skatter /.../ Det nya är att det även vid god ekonomisk tillväxt och ökad privat rikedom kommer att bli svårt att upprätthålla den standard inom vård, skola, omsorg som det av allt att döma finns folklig förankring för." (Ord & Bild nr 2-99)
______
Lästips: "På lång sikt kommer skatterna alltid att höjas" Göran Greider ger ett historiskt perspektiv på vad skatt egentligen är för något. (Arbetarbladet 2000.08.24)