Kundvagnen


 
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Känslan för det allmänna
Vårt samhälle beskrivs ofta som ett slags kontrakt, med ömsesidiga förpliktelser mellan medborgare och stat. Men hur ser detta samhällskontrakt ut från medborgarens horisont?  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Jämställdhetens pris
Vi svenskar har rykte om oss att vara världens mest jämställda folk. Men hur står det egentligen till i jämställdhetens Sverige? Vad är det som händer när jämställdheten ska förverkligas? >>>
Annika Berg, Christina Florin & Per Wisselgren - Par i vetenskap och politik
Pris: 250,00 kr (235,85 kr)
Artikelnr: 280, isbn 978-91-89140-74-5
 Köp
Par i vetenskap och politikPar i vetenskap och politik.
Intellektuella äktenskap i moderniteten
 
Annika Berg, Christina Florin & Per Wisselgren (red)
isbn 978-91-89140-74-5, 476 sidor
 
Äkta par har spelat viktiga roller i svensk politik och vetenskap. Ändå har parrelationen, som ­fenomen, inte uppmärksammats särskilt i dessa sammanhang. Genom att studera ett antal gifta par som var verksamma under 1900-talets första hälft, illustrerar denna bok hur genusordningar skapats, ­reproducerats och om­förhandlats. Varför gifte sig dessa personer? Var det av tradition, förälskelse eller strategiska skäl? Vilka förväntningar hade de på äktenskapet? Vilka normer omgav äktenskapen? Fungerade äktenskapet som resurs eller hinder i professionella och ­offentliga sammanhang?

Denna antologi berättar om en tid som brukar förknippas med ­modernisering, demokratisering och kvinnors emancipation. Formella hinder för kvinnors deltagande i politik och vetenskap undanröjdes när rösträtten blev allmän och med inrättandet av nya behörighets- och äktenskapslagar. Men som bokens ­exempel visar kvarstod ändå en rad strukturella och kulturella hinder som gjorde det svårare för kvinnor än för män att få verkligt inflytande i yrkeslivet, i akademin och i politiken.

I boken medverkar författarna Annika Berg, Staffan Bergwik, Kristina Espmark, Christina Florin, Yvonne Hirdman, Kirsti Niskanen, Per Wisselgren och David Östlund.
 
* * *
 
"De tio paren i boken verkade alla för kvinnors ökade möjligheter att delta i politik och vetenskap. För en del av kvinnorna blev giftermålet en språngbräda in i arbetslivet. Men teori och praktik gick inte alltid hand i hand. / .../ De tio kvinnorna gick olika vägar i sina äktenskap. En del blev hemmafruar, andra närmast forksningsassistenter." (Charlotta Kåks Röshammar, LO-tidningen, nr 20 10 juni 2011)
 
"Upptagenheten av parrelationen, som norm, som fängelse, som välsignelse och förbannelse är alltså knappast ny. De frågor vi brottas med idag tycks inte heller vara vare sig nya eller originella. Det framgår med all önskvärd tydlighet i antologin "Par i vetenskap och politik". (Ann Heberlein, DN Kultur 2011.09.12)
 
"Författarna till Par i vetenskap och politik har lyckats skapa en helgjuten och mycket läsvärd antologi. (Julia Dahlberg, Historisk Tidskrift för Finland, våren 2012)
 
"Ähnlich facettenreich fallen /.../ Diese Ambivalenzen und Vielschichtigkeiten zu präsentieren, ist das Verdienst des Bandes, er ist gleichermaßen wichtig für die Geschichte der europäischen Moderne, die Geschlechtergeschichte, aber auch für die Wissenschaftssoziologie. Eine Übersetzung wäre ihm zu wünschen." (Thomas Etzemüller, H|Soz|u|Kult, 2012.02.25)
 
"Och svaret på frågan om äktenskapets roll i framgångsrika mäns och kvinnors liv? Den får man om man läser denna så innehållsrika och underhållande bok." (Per Runesson, Västerbottens-Kuriren 2012.02.14)
"Det är en intressant bok och den är väl sammanhållen, både empiriskt och teoretiskt".

"Det är spännande läsning ... kommer få anledning att återvända till denna intressanta och uppslagsrika bok." (Christina Carlsson, Historisk Tidskrift nr 3/2012).
 
"Dette værk fortjener at blive læst af mange i dag, som for de flestes vedkommende tumler med det parforhold, der danner fundament for alt andet i tilværelsen. Værket fortjener også at blive oversat til dansk, norsk, finsk, islandsk og engelsk, fordi det får os til at forstå, at den måde vi indretter vores private tilværelse på har dybe rødder i traditionen og stor betydning for en fremtid, der rækker længere ud end os selv." (Birgitte Possing, Scandia 2012:2)