Kundvagnen


 
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Känslan för det allmänna
Vårt samhälle beskrivs ofta som ett slags kontrakt, med ömsesidiga förpliktelser mellan medborgare och stat. Men hur ser detta samhällskontrakt ut från medborgarens horisont?  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Jämställdhetens pris
Vi svenskar har rykte om oss att vara världens mest jämställda folk. Men hur står det egentligen till i jämställdhetens Sverige? Vad är det som händer när jämställdheten ska förverkligas? >>>
Gunnela Björk - Olof Palme och medierna
Pris: 222,00 kr (209,43 kr)
Artikelnr: 222, isbn 978-91-89140-45-5
 Köp

Olof Palme och mediernaOlof Palme och medierna

Gunnela Björk 
isbn 978-91-89140-45-5, 364 sidor

[Lästips: "Olof Palme och utrikespolitiken" av Ann-Marie Ekengren]

"Det är inte personen utan politiken som är viktig", var ett mantra som Olof Palme upprepade i otaliga intervjuer. Ändå var det just hans person som ofta stod i centrum för mediernas intresse.

Historikern Gunnela Björk har undersökt den bild av Olof Palme som växte fram i medierna från början av 1950-talet till 1980-talet. Hon har också intervjuat journalister och medarbetare till Olof Palme. Under den här tiden fick televisionen sitt genombrott och mediernas intresse för politiska frågor ökade markant. Olof Palme betraktade medierna som viktiga och självklara politiska kanaler. Han utnyttjade de nya möjligheter som situationen erbjöd, släppte in journalister och fotografer i sin politiska vardag och bidrog aktivt till att skapa nya normer för förhållandet mellan medier och politik. Som ingen tidigare svensk politiker var Olof Palme synlig i medierna samtidigt som han använde sig av dem, vilket - som framgår av den här boken - också kunde vändas emot honom.

* * *

"Politikernas förhållande till journalisterna kan liknas vid en 'pardans där bägge vill föra', skriver historikern Gunnela Björk i sin nyutkomna studie Olof Palme och medierna. Det är en välfunnen metafor." (Åsa Linderborg, Aftonbladet 2006.05.17)

"Politiken har utvecklats till en välregisserad pjäs med färdiga manus för aktörerna. Det var när Olof Palme blev statsminister som den här utvecklingen startade." (Tobias Olsson, Sydsvenska Dagbadet 2006.05.22)

"... en intressant studie av Palmes förhållande till media." (Åke Svidén, politiken.se, 2006.05.25)

"... en lysande studie där ett antal mediala berättelser med olika ideologiska förtecken flätas samman, från de tidigaste personporträtten där Palme apostroferas som 'Erlanders underbarn', till 80-talets famösa Harvardaffär, ett slags mediehändelse som även genererar publicistiska reflektioner kring förhållandet politik och medier." (Pelle Snickars, Svenska Dagbladet 2006.05.30)

"Björk visar de journalistiskt konstruerade berättelserna om Palme. Hon åskådliggör den symbios som journalister och Palme för en tid var inneslutna i och antyder den tid när politikerna började underkasta sig mediernas makt och dramaturgi." (Aftonbladet 2006.05.31)

"Gunnela Björk tar sig igenom Palmeåren via en stor mängd brevväxlingar och tidningsartiklar, och trots att Olof Palme aldrig ansågs särskilt folklig eller landsfaderlig, snarare spartansk, rastlös och överbegåvad, hade han en frejdig och rätt nära kontakt med journalisterna." (Maria Schottenius, Dagens Nyheter 2006.06.05)

"... en rik och sammansatt bok, som alla politiskt intresserade bör läsa." (Björn Elmbrandt, Scoop nr 2/2006)

"... ett gediget och ambitiöst arbete och ett värdefullt tidsdokument." (Leif Wilehag, Alba.nu, 2006.06.26)

"... viktigt analyserande bok om en tid som känns både nära och avlägsen. /.../ ...stark och genomlysande bok /.../." (Rolf Jansson, Karlskoga-kuriren 2006.06.07)

"Olof Palme såg mediernas makt. Genom att göra sig tillgänglig för journalister försökte han kontrollera hur media skildrade honom. /.../ Palme insåg att han och journalisterna var beroende av varandra. Han försåg dem med nyheter och de gav honom publicitet." (Åke Svidén, Sundsvalls Tidning 2006.05.31, Västerbottens Folkblad 2006.06.12, NSD 2006.06.19, Arbetarbladet 2006.07.11)

"Men det er ikke beskrivelsen af pressens dobbeltmoral, der gør Palme och medierna læseværdig. Det egentlig fascinerende er det indirekte portät, der tegnes af et højt begavet politiskt dyr, der tidligere en nogen anden nordisk politiker forstod politikkens medialisering, og som i udgangspunktet var på god fod med pressen." (Birte Weiss, Avisen nr 32, 2006.08.11)

"På en effektiv, tydlig och tillgänglig prosa -- journalistik i dess mest positiva bemärkelse -- lyckas författaren identifiera en mängd viktiga och intressanta stråk i de berättelser om Olof Palme som ger återklang ännu på 2000-talet. Boken torde vara välkommen och högst användbar på en rad olika områden inom främst medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap och historia. Jag spår att den också blir obligatorisk på landets journalistutbildninar." (Marie Cronqvist, Historisk tidskrift 2007:4)

______
Lästips:

"Historikern och Palme. Gunnela Björk sökte sanningen bakom myten." (Intervju med Gunnela Björk, Per Kahnberg, Nerikes Allehanda, 2006.05.28)

"Palme och det nya medielandskapet" (Gunnela Björk, Populär historia nr 5/2006)