Kundvagnen


 
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Klimatet och välfärden
Vår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr sättet att organisera både arbete och produktion. I Klimatet och välfärden föreslås en ny svensk modell för industriell om­vandling som leder mot ett fossilfritt svenskt samhälle samtidigt som arbetslösheten ­reduceras.  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Mikael Nordenmark - Arbetsliv, familjeliv och kön
Pris: 194,00 kr (183,02 kr)
Artikelnr: 202, isbn 978-91-89140-34-9
 Köp

Arbetsliv, familjeliv och könArbetsliv, familjeliv och kön

Mikael Nordenmark
isbn 978-91-89140-34-9, 224 sidor 

Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv är ett brännande ämne i 2000-talets Sverige. Trots alla ideal om jämställda parrelationer är realiteten fortfarande en ojämlik fördelning av ansvar för hushållsarbete och förvärvsarbete mellan män och kvinnor.

I denna bok analyseras hur mycket kvinnor och män deltar i förvärvs- och hushållsarbete samt hur det påverkar välbefinnande och rollkonflikter. Varför ägnar män fortfarande mer tid åt förvärvsarbete medan kvinnor utför en större del av hushållsarbetet? Går det att engagera sig starkt i både familjeliv och arbetsliv? Eller är det nödvändigt att prioritera det ena området framför det andra? Är svenska förhållanden speciella? Vilka åtgärder måste till för att både män och kvinnor ska kunna kombinera arbetsliv med familjeliv på ett bra sätt?

Mikael Nordenmark är docent i sociologi vid Umeå universitet. Resultaten i boken bygger på omfattande undersökningar i Sverige och andra länder.

* * *

"Tungt lass för yrkeskvinnor. Duktig på jobbet, engagerad mamma och ordning hemma -- svenska kvinnor slits mer mellan sina roller än kvinnor i andra länder. /.../ -Det är när barnen kommer som skillnaderna blir uppenbara, visar hans [Mikael Nordenmarks] studier." (Christina Lucas, Corren 2004.11.18)

"-Mina och andras resultat visar att fördelningen av hemarbetet är en stor orsak till stress och sjukskrivningar bland kvinnor." (Mattias Barsk, Västerbottens-Kuriren 2004.11.18)

"...familjer med hög inkomst, hög utbildningsnivå som tror på jämställdhet har en jämnare arbetsfördelning i hemmet. Men även bland dessa familjer fördelas arbetet i hög grad enligt ett traditionellt könsmönster." (Anna Sönne, Dagens Industri 2004.11.22)

"... att bara vänta och se fungerar inte, menar Mikael Nordenmark. Vill vi verkligen ha förändring måste staten in och stimulera utvecklingen i familjelivet. En föräldraledighet som delas lika är en sådan åtgärd. Motståndet är stort både hos män och kvinnor, men vare sig man ser det som tvång eller stimulans så kommer det att ge resultat." (Kristina Waldenborg, Gränslöst, Västerbottens-Kuriren 2004.12.11)

"Titeln visar på ett ständigt återkommande dilemma: skillnaderna som fortfarande skapar ojämställdhet mellan könen i yrkes- och familjelivet. Här beskrivs olika nya undersökningar som bevisar de olika levnadsvillkoren trots den uttalade jämställdhetsideologi som Sverige står för." (Kaj Fölster, BTJ 2005.03)

"Vi må leva i världens mest jämställda land men jämställt är det fortfarande långtifrån. Tricket för att vara nöjd med sin parrelation och dess arbetsfördelning tycks enligt Nordenmarks undersökningar därför även i Sverige idag vara att inte vara feministiskt medveten utan glatt finna sig i den roll man tilldelats." (Eva-Lotta Hultén, LO-tidningen 1 april 2005/ nr 11)

"Att det är skillnad mellan hur män och kvinnor förvärvsarbetar och tar ansvar för hem och familj är allom bekant. Eller...? /.../ Jämställt är det i princip bara om mannen är arbetslös och kvinnan arbetar heltid (fast absolut inte tvärtom)." (Vårdfacket nr 4 april 2005)

"Den svenske sosiologen Mikael Nordenmark sier likestillingsarbeidet har mislyktes, ettersom arbeidsfordeling på hjemmebane ikke er jevnt fordelt." (Elin Madsen, Bergenavisen 2005.05.30)

"-I samma utsträckning som kvinnor kliver ut på arbetsmarknaden måste männen ta steget in i hemmet, men det har inte hänt, säger Mikael Nordenmark." (Mary Mårtensson, Aftonbladet 2005.05.31)

"Bara var tjugonde pappa jobbar idag deltid./.../ I Mikael Nordenmarks studie vill dock bara var tionde pappa jobba deltid." (Mary Mårtensson, Aftonbladet 2005.06.01)

"Fler jämtländska företag har jämställdhetsmärkts. /.../ Hur kvinnor och män kombinerar arbetsliv och familj har sociologen Mikael Nordenmark forskat om. (Östersunds-Posten 2005.10.13)

"Statistiken säger att arbetsfördelningen i hemmet följer ett svårruckat mönster i heterosexuella familjer. sociologen Mikael Nordenmark konstaterar i sin bok Arbetsliv, familjeliv och kön att det krävs att kvinnan ska arbeta och mannen ska vara arbetslös för att det ska bli en hyfsat jämn uppdelning av hushållsarbetet." (Karin Wallton, Svenska Dagbladet Idag 2005.08.03)

"Statistiken säger att arbetsfördelningen i hemmet följer ett svårruckat mönster i heterosexuella familjer. Sociologen Mikael Nordenmark konstaterar i sin bok Arbetsliv, familjeliv och kön att det krävs att kvinnan ska arbeta och mannen ska vara arbetslös för att det ska bli en hyfsat jämn fördelning av hushållsarbetet." (Karin Wallton, Svenska Dagbladet 2005.11.11)

"Kvinnors stress handlar även om att ta ett mentalt ansvar. Männen gör kanske en hel del, men kvinnorna sköter planeringen och måste be männen. Kvinnor har huvudet fullt och kan aldrig koppla av, säger Mikael Nordenmark. Lösningen på problemet är inte att återgå till den gamla ordningen med hemmafruar och männen som familjeförsörjare, menar han." (Katarina Sternudd, Aftonbladet 2005.11.22)

"Många mammor och pappor kämpar för att få tid för sig själva. /.../ De som vill bryta mönstren måste hela tiden försvara och förklara sig" (Cecilia Gustavsson, Aftonbladet 2006.01.26)

"... det uppstår mindre slitningar om kvinnor har en sämre anknytning till arbetsmarknaden. Det är det pris man får betala för jämställdheten." (Sara Jonerin, SKTF-tidningen, 2006.02.22)

"Hans undersökningar visar att kvinnor fortfarande gör två tredjedelar av allt arbete i hemmet /.../ Hans slutsats är att kvinnorna är mer stressade i Sverige, Norge och Danmark än i de länder som har en traditionell familjepolitik." (Ingrid Rundsten, Helsingborgs Dagblad 2006.03.06)

"Som en förklaring till den skeva arbetsfördelningen i hemmen pekar Mikael Nordenmark på att man från samhällets sida allt för ensidigt riktat in sig på att försöka få till stånd en jämställd arbetsmarknad. Situationen i hemmen har man sedan hoppas ska lösa sig själv till följd av dessa insatser." (Elin Axelsson, Länstidningen i Östersund, 2006.03.08)

______
Lästips:
"Svenska män ligger ganska högt internationellt sett när det gäller stressen att få livspusslet att gå ihop, även om kvinnorna ligger högre. Det är ett bevis för att svenska män blivit mer involverade ihem och barn, enligt forskaren Mikael Nordenmark." (Katarina Larsson, Borås Tidning 2006.01.18)

"Mikael forskar om det oförklarliga gapet mellan faktisk och upplevd jämställdhet" (Maria Lindholm, Östersunds-Posten 2006.03.20)