Kundvagnen


 
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Känslan för det allmänna
Vårt samhälle beskrivs ofta som ett slags kontrakt, med ömsesidiga förpliktelser mellan medborgare och stat. Men hur ser detta samhällskontrakt ut från medborgarens horisont?  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Jämställdhetens pris
Vi svenskar har rykte om oss att vara världens mest jämställda folk. Men hur står det egentligen till i jämställdhetens Sverige? Vad är det som händer när jämställdheten ska förverkligas? >>>
Eva Norström - I väntan på asyl
Pris: 215,00 kr (202,83 kr)
Artikelnr: 190, isbn 978-91-89140-29-5
 Köp

I väntan på asylI väntan på asyl

Eva Norström
isbn 978-91-89140-29-5, 336 sidor

Kritik mot den svenska asylpolitiken återkommer allt oftare i den politiska debatten. Vem har ansvaret för att lagtolkningen överensstämmer med riksdagens intentioner? Vad är det som händer när asylärenden prövas? Hur styrs asylprövningen och beredningen av enskilda asylärenden?

Eva Norström har analyserat prövningen av asylärenden i dagens Sverige. Genom en detaljerad granskning av ett enskilt asylärende visar hon hur lagtolkarens arbetsmiljö och beslutsfattandets praktiska hantverk på avgörande vis inverkar på asylpolitikens tillämpning. ”Att följa lagen” är en komplicerad process som går långt utöver ”att kunna lagen”. Gränsdragningsproblem uppstår oavbrutet och måste hanteras både på individuell och kollektiv nivå. I tomrummet mellan ett ja eller ett nej till asyl riskerar flyktingpolitikens goda målsättningar att omsättas i en inhuman praxis.

* * *

"...en viktig bok, eftersom den ger den svenska asylprocessens olika aktörer en mera allsidig belysning än vanligt.” (Nils Schwarts, Expressen 2004.02.16)

"På torraste saklighetssvenskan blottlägger Eva Norström godtyckligheten i besluten. /.../ Fram växer bilden av ett system som byggts på misstroende, där vikten av att få rätt advokat, ha brett stöd i det svenska samhället, få medieuppmärksamhet och ja, till och med att vara en sympatisk person, är det som avgör en flyktings öde i det stora lotteriet om vem som ska få stanna." (Ira Mallik, Aftonbladet, 2004.02.17)

"... många tankeväckande iakttagelser." (Joakim Molander, SvD 2004.06.05)

"... ett intressant och viktigt bidrag till forskningen inom det asylpolitiska området." (Ann-Catrin Emanuelsson, BTJ)

"I studien 'I väntan på asyl' slår hon fast att en misstro mot asylsökande styr prövningen." (Lisbeth Brattberg och Robert Holender, Dagens Nyheter 2005.12.20)

"...ger belägg för att det finns en misstroendekultur bland verkets personal gentemot asylsökande." (Doris Gunnarsson, Hallands Nyheter 2005.12.21)

"Migrationsverkets kultur och människosyn. /.../ Eva Norström har /.../ slagit fast att det förekommer en utbredd misstro bland de anställda mot asylsökande, vilket styr asylprövningen." (Dan Persson, Gotlands Tidningar 2005.12.31)

_____________
Lästips:

"Räddar vi inte barnen förlorar vi vår själ /.../ talet om en human flyktingpolitik är inte mycket annat än tom retorik." (Joakim Molander, Svenska Dagbladet 2005.04.30)

"Försvaret lyste med sin frånvaro på asyltribunal. En utbredd misstro möter den som söker asyl i Sverige. Myndigheterna letar efter skäl för avslag. /.../ Av trötta och rädda människor som genomgått traumatiska händelser krävs att de ska komma med sammanhängande och heltäckande berättelser. (Kari Molin, Dagens Nyheter 2005.11.14)

"Stress kan ligga bakom agerandet [tjänstemän vid Migrationsverket har firat avvisningsbeslut med champagne] /.../ Eva Norström: - Det här speglar ju en organisation som har bekymmer. (Marcus Ålsnäs, Dagens Nyheter 2005.12.22)

"När cynismen triumferar. /.../ ...många handläggare utgår från att de asylsökande ljuger. Norström talar om en misstroendekultur som på ett olyckligt sätt stänger härbärget för de nödställda." (Birger Thureson, Dagen 2005.12.22)

"Cynism hotar hela verket" (Brännpunkt, Svenska Dagbladet 2005.12.23)

"Asyltribunalen ger sin dom. /.../ Eva Norström beskrev lagen som en kulturell konstuktion som gör lagtolkaren både utsatt och farlig, där empati blir ett problem och rationalisering nödvändig." (Ulrika Milles, Dagens Nyheter 2005.11.16)